CIAO SÁCH

Địa chỉ: 40 Ngô Đức Kế, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 29 14 91

Fax: (08) 38 11 11 12

Điện thoại đặt chỗ: (08) 38 11 11 13

 

CIAO LOUNGE

Địa chỉ: 74 Nguyễn Huệ, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 23 11 30

Fax: (08) 38 11 11 12

Điện thoại đặt chỗ: (08) 38 11 11 13

 

CIAO BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Minh Sang Plaza, Quận Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3716 016

Fax: (08) 38 11 11 12

Điện thoại đặt chỗ: (08) 38 11 11 13